Webové stránky se připravují. 

Prozatím platí standardní obchodní podmínky dle PLATNÉ  legislativy ČR.

momentálně se upravuje … 

Všeobecné obchodní podmínky – momentálně se upravuje … 

Základní ustanovení

 1. Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen „obchodní podmínky“) jsou vydané podle § 1751 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“)

 

Pohoda Fishing s.r.o.

IČ: 03303152

DIČ: CZ03303152

se sídlem: Zápy 163, 250 61 Zápy

Spisová značka: C 230033 vedená u Městského soudu v Praze – Den zápisu: 18. srpna 2014

kontaktní údaje:

email: pohodafishing@seznam.cz

tel: 607382156

Pohoda Fishing

(dále jen „prodávající“)

 

 1. Tyto obchodní podmínky upravují vzájemná práva a povinnosti prodávajícího a fyzické osoby, která uzavírá kupní smlouvu mimo svoji podnikatelskou činnost jako spotřebitel, nebo v rámci své podnikatelské činnosti (dále jen: „kupující“) prostřednictvím webového rozhraní umístěného na webové stránce dostupné na internetové adrese prodávajícího www.pohodafishing.cz (dále je „internetový obchod“). Provozovatelem internetového obchodu ne prodávající.
 2. Ustanovení obchodních podmínek jsou nedílnou součástí kupní smlouvy. Odchylná ujednání v kupní smlouvě mají přednost před ustanoveními těchto obchodních podmínek.
 3. Tyto obchodní podmínky a kupní smlouva se uzavírají v českém jazyce.

 

Informace o zboží a cenách

 1. Informace o zboží, včetně uvedení cen jednotlivého zboží a jeho hlavních vlastností jsou uvedeny u jednotlivého zboží v katalogu internetového obchodu. Ceny zboží jsou uvedeny včetně daně z přidané hodnoty. Ceny zboží zůstávají v platnosti po dobu, po kterou jsou zobrazovány v internetovém obchodě.
 2. Veškerá prezentace zboží umístěná v katalogu internetového obchodu je informativního charakteru a prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu ohledně tohoto zboží.
 3. V internetovém obchodě jsou zveřejněny informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží. Informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží uvedené v internetovém obchodě platí pouze v případech, kdy je zboží doručováno v rámci území České republiky.
 4. Případné slevy z kupní ceny zboží nelze navzájem kombinovat, nedohodne-li se prodávající s kupujícím jinak.

 

Objednávka a uzavření kupní smlouvy

 1. Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory), si hradí kupující sám. Tyto náklady se neliší od základní sazby. Kupující souhlasí s použitím prostředků komunikace na dálku pro objednávání a hrazení zboží v internetovém obchodu.
 2. Kupující provádí objednávku zboží těmito způsoby:
 • prostřednictvím svého zákaznického účtu, provedl-li předchozí registraci v internetovém obchodě,
 • vyplněním objednávkového formuláře bez registrace.
 1. Při zadávání objednávky si kupující vybere zboží, počet kusů zboží a vloží jej do košíku, dále kupující zvolí způsob platby a doručení.
 2. Před odesláním objednávky je kupujícímu umožněno kontrolovat a měnit údaje, které do objednávky vložil. Objednávku odešle kupující prodávajícímu kliknutím na příslušné tlačítko odeslat objednávku. Údaje uvedené v objednávce jsou prodávajícím považovány za správné. Podmínkou platnosti objednávky je vyplnění všech povinných údajů v objednávkovém formuláři a potvrzení kupujícího o tom, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami a zásadami se zpracováním osobních údajů.
 3. Neprodleně po obdržení objednávky zašle prodávající kupujícímu potvrzení o obdržení objednávky na emailovou adresu, kterou kupující při objednání zadal. Toto potvrzení se považuje se za uzavření smlouvy.
 4. V případě, že některý z požadavků uvedených v objednávce nemůže prodávající splnit, vyrozumí o takové skutečnosti bezodkladně po doručení objednávky kupujícího. Takové vyrozumění je možné i telefonicky.
 5. Všechny objednávky přijaté prodávajícím jsou závazné. Kupující může zrušit objednávku, dokud není prodávajícím odesláno kupujícímu potvrzení objednávky prodávajícím.
 6. V případě, že došlo ke zjevné technické chybě na straně prodávajícího při uvedení ceny zboží v internetovém obchodě, nebo v průběhu objednávání, není prodávající povinen dodat kupujícímu zboží za tuto zcela zjevně chybnou cenu ani v případě, že kupujícímu bylo zasláno automatické potvrzení o obdržení objednávky podle těchto obchodních podmínek. Prodávající informuje kupujícího o chybě bez zbytečného odkladu a zašle kupujícímu na jeho emailovou adresu pozměněnou nabídku. Pozměněná nabídka se považuje za nový návrh kupní smlouvy a kupní smlouva je v takovém případě uzavřena potvrzením o přijetí kupujícím na emailovou adresu prodávajícího.
 7. Kupující odeslání objednávky prodávajícímu potvrzuje, že je plně svéprávný nebo je zastoupen zákonným zástupcem. Pokud není kupující zletilý, bere kupující na vědomí, že nebude objednávat v internetovém obchodu zboží, u kterého je zákonnou podmínkou jejich koupě věk 18 let.
 8. Kupující odesláním objednávky potvrzuje, že veškeré zadané údaje jsou úplné a správné a platební kartu, kterou zvolil k úhradě, je oprávněn použít k úhradě zboží v internetovém obchodě.
 9. Kupující odeslání objednávky potvrzuje, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami.

 

 

Zákaznický účet

 1. Na základě registrace kupujícího provedené v internetovém obchodě může kupující přistupovat do svého zákaznického účtu. Ze svého zákaznického účtu může kupující provádět objednávání zboží. Kupující může objednávat zboží také bez registrace.
 2. Při registraci do zákaznického účtu a při objednávání zboží je kupující povinen uvádět správně a pravdivě všechny údaje. Údaje uvedené v uživatelském účtu je kupující při jakékoliv jejich změně povinen aktualizovat. Údaje uvedené kupujícím v zákaznickém účtu a při objednávání zboží jsou prodávajícím považovány za správné.
 3. Přístup k zákaznickému účtu je zabezpečen uživatelským jménem a heslem. Kupující je povinen zachovávat mlčenlivost, ohledně informací nezbytných k přístupu do jeho zákaznického účtu. Prodávající nenese odpovědnost za případné zneužití zákaznického účtu třetími osobami.
 4. Prodávající může zrušit uživatelský účet, a to zejména v případě, když kupující svůj uživatelský účet déle nevyužívá, či v případě, kdy kupující poruší své povinnosti z kupní smlouvy a/nebo těchto obchodních podmínek.
 5. Kupující bere na vědomí, že uživatelský účet nemusí být dostupný nepřetržitě, a to zejména s ohledem na nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení prodávajícího, popř. nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení třetích osob.
 6. Prodávající je oprávněn znemožnit přístup do internetového obchodu těm osobám, které závažným způsobem porušily tyto obchodní podmínky.

 

Platební podmínky a dodání zboží

 1. Cenu zboží a případné náklady spojené s dodáním zboží dle kupní smlouvy může kupující uhradit následujícími způsoby:
 • bezhotovostně platební kartou
 1. Společně s kupní cenou je kupující povinen uhradit prodávajícímu náklady spojené s balením a dodáním zboží ve smluvené výši. Není-li dále uvedeno výslovně jinak, rozumí se dále kupní cenou i náklady spojené s dodáním zboží.
 2. V případě platby prostřednictvím platební brány postupuje kupující podle pokynů příslušného poskytovatele elektronických plateb.
 3. Zaplacení kupní ceny před odesláním zboží se nepovažuje za zálohou.
 4. Zboží je kupujícímu dodáno:
 • rozvozem prostřednictvím kurýrní služby
 • jiným způsobem případně umožněným v rámci možnosti objednání
 1. Volba způsobu dodání se provádí během procesu objednávání zboží.
 2. Náklady na dodání zboží v závislosti na způsobu odeslání a převzetí zboží jsou uvedeny v objednávce kupujícího a v potvrzení objednávky prodávajícím.
 3. Je-li prodávající podle kupní smlouvy povinen dodat zboží na místo určené kupujícím v objednávce, je kupující povinen převzít zboží při dodání. V případě, že z důvodů na straně kupujícího dojde ke zmaření doručení zboží (kurýr na místě čeká déle než deset minut), má se za to, že zásilka byla doručena řádně a pokud je předmětem objednávky zboží podléhající rychlé zkáze určené k okamžité spotřebě, nemá prodávající možnost využít zboží jinak a kupující nemá nárok na vrácení kupní ceny placené předem.
 4. Při převzetí zboží od přepravce je kupující povinen zkontrolovat neporušenost obalů zboží a v případě jakýchkoliv závad toto neprodleně oznámit přepravci. V případě shledání porušení obalu svědčícího o neoprávněném vniknutí do zásilky nemusí kupující zásilku od přepravce převzít.
 5. Prodávající vystaví kupujícímu elektronický daňový doklad – fakturu. Daňový doklad je odeslán na emailovou adresu kupujícího.
 6. Kupující nabývá vlastnické právo ke zboží převzetím zboží. Odpovědnost za nahodilou zkázu, poškození či ztrátu zboží přechází na kupujícího okamžikem převzetí zboží nebo okamžikem, kdy měl kupující povinnost zboží převzít, ale v rozporu s kupní smlouvou tak neučinil.
 7. Prodávající nebo kurýr prodávajícího je oprávněn ověřit věk kupujícího nebo osoby, kterou kupující určil k převzetí zboží nahlédnutím do průkazu totožnosti, a to v případech, kdy je pro převzetí zboží vyžadována věková hranice 18 let. Nebude-li tato věková hranice kupujícím doložena, je prodávající odmítnout předání zboží a požadovat náhradu promarněných nákladů v souvislosti s vyřizováním (doručováním) objednávky, včetně náhrady škody za zboží, které nebylo možné využít prodávajícím pro jiného zákazníka.

 

Odstoupení od smlouvy

 1. Kupující, který uzavřel kupní smlouvu mimo svoji podnikatelskou činnost jako spotřebitel, má právo od kupní smlouvy odstoupit za podmínek stanovených občanským zákoníkem.
 2. Lhůta pro odstoupení od smlouvy činí 14 dnů
 • ode dne převzetí zboží,
 • ode dne převzetí poslední dodávky zboží, je-li předmětem smlouvy několik druhů zboží nebo dodání několika částí
 • ode dne převzetí první dodávky zboží, je-li předmětem smlouvy pravidelná opakovaná dodávka zboží.
 1. Kupující nemůže mimo jiné odstoupit od kupní smlouvy:
 • dodávce zboží, které podléhá rychlé zkáze, jakož i zboží, které bylo po dodání nenávratně smíseno s jiným zbožím,
 • dodávce zboží v uzavřeném obalu, které kupující z obalu vyňal a z hygienických důvodů jej není možné vrátit,
 1. Pro dodržení lhůty pro odstoupení od smlouvy musí kupující odeslat prohlášení o odstoupení ve lhůtě pro odstoupení od smlouvy.
 2. Odstoupení od kupní smlouvy zašle kupující na emailovou nebo doručovací adresu prodávajícího uvedenou v těchto obchodních podmínkách. Prodávající potvrdí kupujícímu bezodkladně přijetí odstoupení od kupní smlouvy.
 3. Kupující, který odstoupil od smlouvy, je povinen vrátit prodávajícímu zboží do 14 dnů od odstoupení od smlouvy prodávajícímu. Kupující nese náklady spojené s navrácením zboží prodávajícímu, a to i v tom případě, kdy zboží nemůže být vráceno pro svou povahu obvyklou poštovní cestou.
 4. Odstoupí-li kupující od smlouvy, vrátí mu prodávající bezodkladně, nejpozději však do 14 dnů od odstoupení od smlouvy, všechny peněžní prostředky včetně nákladů na dodání, které od něho přijal, a to stejným způsobem. Prodávající vrátí kupujícímu přijaté peněžení prostředky jiným způsobem jen tehdy, pokud s tím kupující souhlasí a pokud mu tím nevzniknou další náklady.
 5. Jestliže kupující zvolil jiný, než nejlevnější způsob dodání zboží, který prodávající nabízí, vrátí prodávající kupujícímu náklady na dodání zboží ve výši odpovídající nejlevnějšímu nabízenému způsobu dodání zboží.
 6. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, není prodávající povinen vrátit přijaté peněžní prostředky kupujícímu dříve, než mu kupující zboží předá nebo prokáže, že zboží prodávajícímu odeslal.
 7. Zboží musí vrátit kupující prodávajícímu nepoškozené, neopotřebené a neznečištěné a je-li to možné, v původním obalu. Nárok na náhradu škody vzniklé na zboží je prodávající oprávněn jednostranně započíst proti nároku kupujícího na vrácení kupní ceny.
 8. Prodávající je oprávněn v případě jakéhokoli podezření na porušení hygienických předpisů ze strany kupujícího při manipulaci se zbožím, ohledně kterého bylo z jeho strany odstoupeno od smlouvy, zboží odmítnout a na náklady kupujícího mu zboží poslat zpět nebo pokud takový postup nebude možný z hygienických předpisů, takové zboží zlikvidovat v souladu s právními předpisy.

Reklamace

 1. Prodávající odpovídá kupujícímu, že zboží při převzetí nemá vady. Zejména prodávající odpovídá kupujícímu, že v době, kdy kupující zboží převzal:
 • má zboží vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, má takové vlastnosti, které prodávající nebo výrobce popsal nebo které kupující očekával s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy jimi prováděné,
 • je zboží v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a
 • zboží vyhovuje požadavkům právních předpisů.
 1. V případě výskytu vady může kupující prodávajícímu předložit reklamaci a požadovat:
 • výměnu za nové zboží,
 • přiměřenou slevu z kupní ceny,
 • odstoupit od smlouvy.
 1. Kupující má právo odstoupit od smlouvy,
 • pokud má zboží podstatnou vadu,
 • při větším počtu vad zboží.
 1. Prodávající přijímá reklamace na emailové adrese pohodafishing@seznam.cz Prodávající je povinen kupujícímu vydat písemné potvrzení o tom, kdy kupující právo uplatnil, co je obsahem reklamace a jaký způsob vyřízení reklamace kupující požaduje, jakož i potvrzení o datu a způsobu vyřízení reklamace, případně písemné odůvodnění zamítnutí reklamace.
 2. Prodávající nebo jím pověřený pracovník rozhodne o reklamaci ihned, ve složitých případech do tří pracovních dnů. Do této lhůty se nezapočítává doba přiměřená podle druhu výrobku či služby potřebná k odbornému posouzení vady. Reklamace včetně odstranění vady musí být vyřízena bezodkladně, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se prodávající s kupujícím nedohodne na delší lhůtě. Marné uplynutí této lhůty se považuje za podstatné porušení smlouvy a kupující má právo od kupní smlouvy odstoupit. Za okamžik uplatnění reklamace se považuje okamžik, kdy dojde projev vůle kupujícího (uplatnění práva z vadného plnění) prodávajícímu.
 3. Prodávající informuje kupujícího o výsledku reklamace na emailovou adresu zadanou v zákaznickém účtu nebo při procesu objednávky bez registrace.
 4. Právo z vadného plnění kupujícímu nenáleží, pokud kupující vadu sám způsobil.
 5. V případě oprávněné reklamace má kupující právo na náhradu účelně vynaložených nákladů vzniklých v souvislosti s uplatněním reklamace. Toto právo může kupující u prodávajícího uplatnit ve lhůtě do jednoho měsíce po uplynutí záruční doby.
 6. Volbu způsobu reklamace má kupující.
 7. Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění se řídí v dalším příslušnými ustanoveními občanského zákoníku.
 8. Prodávající neodpovídá za služby poskytované osobami odlišnými od prodávajícího, a to zejména provozovatelů platebního portálu (platební brány).
 9. Prodávající neodpovídá za jakoukoliv újmu vzniklou v souvislosti s užíváním internetového obchodu, např. za poruchy internetového obchodu, ztrátu dat kupujícího apod.

Ochrana osobních údajů

 1. Kupující bere na vědomí, že prodávající je správcem ve smyslu zákona č.110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů (dále jen „Zákon o zpracování osobních údajů“) a Nařízení EU č. 2016/679 (dále jen „GDPR“), který zpracovává osobní údaje kupujícího, pokud je fyzickou osobou za účelem vyřízení objednávky kupujícího, uzavření a plnění kupní smlouvy. Poskytnutí osobních údajů je nezbytným předpokladem pro uzavření a plnění kupní smlouvy. Bez poskytnutí osobních údajů není možné kupní smlouvu uzavřít ani jí prodávajícím plnit.
 2. Prodávající zpracovává a po kupujícím požaduje jen ty osobní údaje, které jsou nezbytné pro objednání a dodání zboží a plnění legislativních požadavků. Jedná se zejména o osobní údaje v kategoriích v tomto rozsahu:
 1. a)    identifikační údaje (jméno a příjmení, datum narození, identifikační číslo, daňové identifikační číslo);
 2. b)    kontaktní a dodací údaje (telefonní číslo, e-mailová adresa, adresa bydliště nebo sídla kupujícího);
 3. c)     IP adresa zařízení, ze kterého bylo provedeno přihlášení na stránku pohodafishing.cz
 4. d)    informace o využívání služby www.pohodafishing.cz , objednávkách a nákupních preferencích kupujícího.

(dále jen „osobní údaje“).

 1. Osobní údaje jsou prodávajícím zpracovávány v elektronické podobě po dobu vyřízení plnění kupní smlouvy a uplatňování nároků z kupní smlouvy, tedy nejméně po dobu trvání promlčecích lhůt k takovým nárokům a dále po dobu, po kterou je prodávající povinen dle platných právních předpisů osobní údaje evidovat pro účely řádného vedení účetní a daňové evidence. Prostředky zpracování Osobních údajů jsou automatizované a manuální. Osobní údaje jsou zpracovávány za účelem:
 1. a)    nabízení a prodeje zboží na www.pohodafishing.cz  včetně služeb s tím souvisejících;
 2. b)    plnění zákonných povinností vyplývajících z právních předpisů;
 3. c)     ochrana práv a právem chráněných zájmů prodávajícího;
 4. d)    v rozsahu kupujícím uděleného souhlasu se zpracováním osobních údajů
 1. Právním základ prodávajícího pro zpracování osobních údajů je následující:
 1. a)    zpracování nevyžadující souhlas kupujícího;

–       Poskytnutí osobních údajů je dobrovolné, avšak nezbytné pro objednání a dodání zboží nabízeného prodávajícím;

 1. i)      zpracování na základě titulu plnění smluvních povinností

– prodávající zpracovává osobní údaje kupujícího na základě titulu plnění smluvních povinností, mezi to zahrnující i fázi předsmluvního jednání. Má-li osoba zájem o zboží prodávajícího na www.pohodafishing.cz , je povinna vyplnit své osobní údaje na www.pohodafishing.cz

 

 1. ii)   zpracování na základě titulu plnění právní povinnosti

 

– prodávající je povinen dodržovat všechny povinnosti stanovené právními předpisy (zejména zákonem o elektronických komunikacích, zákonem o účetnictví, zákonem o dani z přidané hodnoty aj.) a archivovat po stanovenou dobu doklady a související dokumenty. Z důvodu zachování legitimity, integrity a celistvosti těchto dokladů mohou právě tyto dokumenty obsahovat osobní údaje kupujícího.

 

iii)  zpracování na základě titulu oprávněného zájmu prodávajícího

 

– O oprávněný zájem prodávajícího se jedná zejména v případech obhajoby právních nároků prodávajícího, předávání osobních údajů zpracovatelům a vyšetřování trestné činnosti.

 

Zpracování osobních údajů kupujícího může s ohledem na požadavky plynoucí z právních předpisů probíhat až 10 let od vzniku, resp. ukončení smluvního vztahu s prodávajícím. Prodávající si z tohoto pohledu neponechává ani nezpracovává žádné osobní údaje nad rámec stanovený právnímu předpisy.

 

 1. b)    zpracování vyžadující souhlas kupujícího

 

–       Zpracování osobních údajů prostřednictvím souboru cookies; informace o tomto způsobu zpracování osobních údajů jsou uvedeny v samostatném dokumentu Cookies umístěném na www.pohodafishing.cz .

–       Pokud kupující udělí prodávajícímu na internetové adrese www.eatperfect.cz souhlas, bude prodávající kupujícím poskytnuté osobní údaje jméno, příjmení, e-mailová adresa a telefonní číslo zpracovávat rovněž pro zasílání obchodních sdělení týkajících se zboží a služeb prodávajícího a zboží a služeb jeho partnerů na email kupujícího. Osobní údaje kupujícího v takovém případě bude prodávající zpracovávat v software MailChimp, který je určen pro emailový marketing. Udělení tohoto souhlasu je dobrovolné a kupující může souhlas kdykoli odvolat sdělením na emailovou adresu /bude doplněno/. Odvoláním souhlasu není dotčena zákonnost zpracování vycházející ze souhlasu daného před jeho odvoláním.

 1. Prodávající se zavazuje, že osobní údaje neposkytne žádné třetí osobě. Osobní údaje však pro prodávajícího mohou zpracovávat i další zpracovatelé, a to poskytovatelé přepravních služeb za účelem dodání zboží, poskytovatelé externích účetních služeb za účelem evidence účetních dokladů a poskytovatelé software, ve kterém jsou osobní údaje uloženy.
 2. Prodávající se zavazuje, že poskytnuté osobní údaje nebudou uchovávány ani uloženy mimo země EU/EHS.
 3. Kupující prohlašuje, že poskytnuté osobní údaje jsou pravdivé, a dále že jejich poskytnutím prodávajícímu neporuší žádnou povinnost stanovenou právními předpisy. Kupující se zavazuje vyrozumět prodávajícího o změně svých osobních údajů, a to bezodkladně poté, kdy taková změna nastala.
 4. Prodávající se zavazuje, že po dobu, kdy bude zpracovávat osobní údaje, bude z jeho strany zajištěno technické a organizační zabezpečení ochrany osobních údajů a budou přijata taková opatření, aby v této době nemohlo dojít k neoprávněnému nebo nahodilému přístupu k osobním údajům, k jejich změně, zničení či ztrátě, jakož i k jejich jinému zneužití. Mezi taková opatření budou patřit zejména: zavedení pravidel pro práci s osobními údaji, nakládání s osobními údaji pouze určenými oprávněnými pracovníky prodávajícího, zajištění technických prostředků s uloženými osobními údaji proti přístupu neoprávněných osob (osobní údaje v elektronické podobě budou uchovávány v elektronickém systému, který bude zajištěn přístupovými hesly), zabezpečený přenos osobních údajů, závazek mlčenlivosti všech osob, které se přímo nebo nepřímo zabývají u prodávajícího zpracováním osobních údajů, pořizování záznamů, které umožní určit a ověřit kdy, kým a z jakého důvodu byly osobní údaje zaznamenány nebo jinak zpracovány.
 5. Kupující bere na vědomí, že v souladu se Zákonem o zpracování osobních údajů a GDPR má právo:
 1. a)    požadovat po prodávajícím informaci, jaké osobní údaje kupujícího zpracovává;
 2. b)    požadovat po prodávajícím vysvětlení ohledně zpracování osobních údajů;
 3. c)     vyžádat si u prodávajícího přístup k osobním údajům a tyto nechat aktualizovat nebo opravit;
 4. d)    požadovat po prodávajícím výmaz těchto osobních údajů;
 5. e)    právo na omezení zpracování osobních údajů;
 6. f)      právo na přenositelnost osobních údajů;
 7. g)    právo vznést námitku proti zpracování osobních údajů;
 8. h)    právo nebýt předmětem automatizovaného rozhodování;

i)

 1. j)      v případě pochybností o dodržování povinností souvisejících se zpracováním osobních údajů právo obrátit se na prodávajícího nebo dozorový úřad, tedy na Úřad pro ochranu osobních údajů se sídlem na adrese Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, tel. č. +420 234 665 111, www.uoou.cz;
 2. k)     uplatnit veškerá další práva přiznaná Zákonem na ochranu osobních údajů a GDPR.

l)

Pro uplatnění těchto práv je nezbytné zaslat e-mail s konkrétním požadavkem z autorizované e-mailové adresy kupujícího na emailovou adresu pohodafishing@seznam.cz  Po obdržení e-mailu bude provedeno ověření tohoto požadavku ze strany prodávajícího. Prodávající si vyhrazuje právo vypořádat podnět kupujícího ve lhůtě jednoho měsíce od jeho obdržení s tím, že tato lhůta může být z právním předpisem stanovených důvodů prodloužena. Nepožádá-li kupující o jiný způsob poskytnutí informací, prodávající poskytuje požadované informace v elektronické formě odpovědí na emailovou adresu kupujícího.

 

Doručování

 1. Smluvní strany si mohou veškerou písemnou korespondenci vzájemně doručovat prostřednictvím elektronické pošty.
 2. Kupující doručuje prodávajícímu korespondenci na emailovou adresu uvedenu v těchto obchodních podmínkách. Prodávající doručuje kupujícímu korespondenci na emailovou adresu uvedenou v jeho zákaznickém účtu nebo v objednávce.

 

Mimosoudní řešení sporů

 1. K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů z kupní smlouvy je příslušná Česká obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČ: 000 20 869, internetová adresa: https://adr.coi.cz/cs. Platformu pro řešení sporů on-line nacházející se na internetové adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr je možné využít při řešení sporů mezi prodávajícím a kupujícím z kupní smlouvy.
 2. Evropské spotřebitelské centrum Česká republika, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, internetová adresa: http://www.evropskyspotrebitel.cz je kontaktním místem podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 524/2013 ze dne 21. května 2013 o řešení spotřebitelských sporů on-line a o změně nařízení (ES) č. 2006/2004 a směrnice 2009/22/ES (nařízení o řešení spotřebitelských sporů on-line).
 3. Prodávající je oprávněn k prodeji zboží na základě živnostenského oprávnění. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad. Česká obchodní inspekce vykonává ve vymezeném rozsahu mimo jiné dozor nad dodržováním zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele.

 

Závěrečná ustanovení

 1. Veškerá ujednání mezi prodávajícím a kupujícím se právním řádem České republiky. Pokud vztah založený kupní smlouvou obsahuje mezinárodní prvek, pak strany sjednávají, že vztah se řídí právem České republiky. Tímto nejsou dotčena práva spotřebitele vyplývající z obecně závazných právních předpisů.
 2. Prodávající není ve vztahu ke kupujícímu vázán žádnými kodexy chování ve smyslu ustanovení § 1826 odst. 1 písm. e) občanského zákoníku.
 3. Všechna práva k webovým stránkám prodávajícího, zejména autorská práva k obsahu, včetně rozvržení stránky, fotek, filmů, grafik, ochranných známek, loga a dalšího obsahu a prvků, náleží prodávajícímu. Je zakázáno kopírovat, upravovat nebo jinak používat webové stránky nebo jejich část bez souhlasu prodávajícího.
 4. Prodávající nenese odpovědnost za chyby vzniklé v důsledku zásahů třetích osob do internetového obchodu nebo v důsledku jeho užití v rozporu s jeho určením. Kupující nesmí při využívání internetového obchodu používat postupy, které by mohly mít negativní vliv na jeho provoz a nesmí vykonávat žádnou činnost, která by mohla jemu nebo třetím osobám umožnit neoprávněně zasahovat či neoprávněně užít programové vybavení nebo další součásti tvořící internetový obchod a užívat internetový obchod nebo jeho části či softwarové vybavení takovým způsobem, který by byl v rozporu s jeho určením či účelem.
 5. Znění obchodních podmínek může prodávající měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek. Objednáním zboží podle změněných obchodních podmínek se má za to, že kupující s jejich zněním souhlasí.

 

Tyto obchodní podmínky nabývají účinnosti dnem 6.10.2021